วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนรายวิชา Stem เคมี และวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ กับการปฏิบัติจริงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ตลาดวิถีธรรมชาติ อ.เมือง จ. ราชบุรี