กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 30 พฤศจิกายน 2566 12
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “สุขทุกวันที่จันทบุรี” 30 พฤศจิกายน 2566 4
การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 09 พฤศจิกายน 2566 99
บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) 06 พฤศจิกายน 2566 161
บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUT IT Infra workshop 2023 27 ตุลาคม 2566 454
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากร และนักศึกษาตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และโครงการบริหารจัดการโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ รองรับการเป็น digital Universit 29 กันยายน 2566 354
งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาการตลาด 11 กันยายน 2566 292
งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ จัดสอบทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล (ICDL) หลักสูตs Application Essentials สำหรับนักศึกษา 11 กันยายน 2566 247
พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนประจำท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี 08 กันยายน 2566 283
การประชุมการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2566 01 กันยายน 2566 296