กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567 05 เมษายน 2567 112
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 มีนาคม 2567 182
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 มีนาคม 2567 204
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE" 14 มีนาคม 2567 190
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" 07 มีนาคม 2567 243
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 261
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" 29 กุมภาพันธ์ 2567 240
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 22 กุมภาพันธ์ 2567 291
บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2567 298
โครงการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอท สำหรับงานบริการ” 17 กุมภาพันธ์ 2567 288