การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราว ชั้น4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ ผศ.ดร.นพดล อ่ำดี เป็นประธานเปิดการประชุม