โครงการอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้สนใจ"

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "บริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้สนใจ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะในการออกแบบเว็บไซต์ ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล และการทักษะในการบริหารจัดการโครงสร้างเว็บไซต์ในมิติต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy and Skills และเพื่อการพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วิทยากรโดย นายปัญญา ธีระเสถียร , นายชลธิศ โพธิประภา

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th