โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินค่างานเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยในการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น โดยมีวิทยากร คือ นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากรงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญการประเมินค่างาน ให้ความรู้แก่คณะกรรมการประเมินค่างานของสำนักฯ  ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ