การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสคณะทำงานชุดที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2565 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะทำงานชุดที่ 3) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานจัดทำข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อการประเมินคุณธรรมแลและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะทำงานชุดที่ 3) โดยนางสาวนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในร่วมให้ข้อมูลและแนวปฎิบัติในการดำนินการตามตัวชี้วัดของหน่วยงานต่างๆคณะทำงานชุดที่ 3 ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดส่ง Link ให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน ภานในวันที่ 8 เมษายน 2565 ต่อไป