บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUT IT Infra workshop 2023

วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2566 บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUT IT Infra workshop 2023 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "Techno Craft" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับบริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เวอร์ริทัส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานระบบคลาวด์ร่วมกันสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด