ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวการศึกษา ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง งานรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา