โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อผลักดันและส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนบนระบบ MCRU MOOC ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาคนในชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นชุมชนดิจิทัลต่อไป โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอบรมให้กับอาจารย์ที่ร่วมการอบรมในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

วิทยากรโดย
     รศ.ดร. สุรพล บุญลือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     ผศ.ดร. สรกฤช มณีวรรณ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น | มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ผศ. วิลัยพร ไชยสิทธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th