สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 เรื่อง “ARIT: 10 ปี เครือข่ายความร่วมมือ ก้าวสู่ยุค Digital Transformation” ARIT’s 10th: The Network for Cooperation Steps up onto the Digital Transformation Era ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางรวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป