โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์โรงเรียน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและครูบรรณารักษ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร การใช้โปรแกรม OBEC สพฐ. และเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้กับคุณครูโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 40ท่าน