งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 | อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง