โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบเบื้องต้น"

     วันที่ 18-19 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบเบื้องต้น" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ของ Affinity V2 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งโปรแกรม Affinity V2 เป็นชุดโปรแกรมด้านงานกราฟิก (Graphic Design Software Suite) แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม คือ
● Affinity Designer โปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์ ออกแบบโลโก้ เช่นเดียวกับ โปรแกรม CorelDRAW และ โปรแกรม Adobe Illustrator และรองรับการวาดรูปแบบแรสเตอร์ได้
● Affinity Photo โปรแกรมแต่งรูป ที่มีฟีเจอร์คล้าย ๆ กับ โปรแกรม Adobe Photoshop และมีฟีเจอร์ในการจัดการไฟล์ RAW แบบ โปรแกรม Adobe Lightroom
● Affinity Publisher โปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ โบรชัวร์ e-Book และเลย์เอาต์ต่าง ๆ ในลักษณะเดียวกับ โปรแกรม Adobe InDesign
 
     วิทยากรโดย นายกิตติพงษ์ แก้วมณี , นายจักรกฤษณ์ แจ้งขัด | ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการใช้งานโปรแกรม
  
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th