งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks ฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks ฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยากรบรรยาย โดยงานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ประสานงาน คือ อาจารย์ ดร.สวรรยา ปัญญานันท์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมอบรม

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ ได้ที่ ฐานข้อมูลออนไลน์

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดตามที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ