⧜⧜ คำถามที่พบบ่อย Q&A ⧜⧜

 

งานวิทยบริการ
◼  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
◼  การใช้งานอีเมล์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
◼  การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์