งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Thailis และ Thai Journals Online (ThaiJO) สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรบรรยาย โดยงานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ประสานงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช จินดาสกุลยนต์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 11 ท่าน เข่าร่วมอบรม

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ ได้ที่ ฐานข้อมูลออนไลน์

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดตามที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ