โครงการอบรมหลักสูตร "การสร้าง Chat bot สำหรับเพจ Facebook ทำเองได้ง่ายนิดเดียว"

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตร "การสร้าง Chat bot สำหรับเพจ Facebook ทำเองได้ง่ายนิดเดียว" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development) โดยเฉพาะด้าน Digital Literacy and Skills และเพื่อการพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจาก เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence หรือ AI) มีความก้าวหน้าอย่างมากในยุคปัจจุบัน แชทบอทเป็นเทคโนโลยี AI ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง มีการนำแชทบอทมาใช้แทนที่แรงงานเพื่อลดงบประมาณ และสามารถทำงานซ้ำๆ แทนมนุษย์ ในด้านการศึกษา แชทบอทถูกนำมาสร้างเป็นสื่อและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สร้างเป็นผู้ช่วยครู (Teacher assistant) เพื่อแบ่งเบาการตอบคำถามซ้ำๆ ของผู้เรียน หรือสร้างเป็นติวเตอร์ เพื่อสอนและให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ผู้เรียนสามารถถามคำถามได้จากระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องรอถามครูผู้สอนในชั้นเรียน ลดภาระงานผู้สอนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

วิทยากรโดย นางสาวภคภัทร เพิ่มพูล , นายอนุวัฒน์ จำปาเกตุ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th