การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีมาตรฐานการดําเนินการ ตลอดจนให้คําปรึกษา และเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่สํานักฯ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาคือ
4.1 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานแผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566)
4.2 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
4.3 พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
4.4 พิจารณาแผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
4.5 พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
4.6 พิจารณารายงานการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 15 ธันวาคม 2566)
--------------------------------
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1600
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.