การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชมนาดชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวาระพิจารณา (ประเด็นในการมีส่วนร่วม) ดังนี้

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) พิจารณาแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)  และพิจารณารายงานการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 15 ธันวาคม 2566) 

รายละเอียด ตามเอกสารรายงานการประชุม (สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม)

จากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ มีข้อเสนอแนะให้จัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (MCRU Big Data) ให้ชัดเจน  ควรเพิ่มโครงการห้องสมุดสีเขียว และกำหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียวในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบงานด้านความยั่งยืนและขับเคลื่อนสำนักฯ สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (ผลจากการมีส่วนร่วม)

สำนักฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567)  โดยจัดทำรายละเอียดเกณฑ์วัดความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย (MCRU Big Data) และเพิ่ม ตัวชี้วัดร้อยละของการดำเนินงานตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พุทธศักราช 2566 ในแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ  ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน)


--------------------------------
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1600
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.