โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

     วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567  งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสำนักวิทยาลัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 6
     ตอนเช้า เวลา 09.00 น. • อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ •การใช้งานฐานข้อมูล E-book •การใช้งานฐานข้อมูล bookdoes สาขาวิชา สังคมศึกษา (หมู่เรียนที่3/1) จำนวน 23 คน
     - - - - - - - -
     ตอนบ่าย เวลา 13.30 น.  • อบรมการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ •การใช้งานฐานข้อมูล E-book •การใช้งานฐานข้อมูล bookdoes สาขาวิชา สัมคมศึกษา (หมู่เรียนที่ 3/2) จำนวน 19 คน (อาจารย์ ดร. กันต์กนิษฐ ธนัชพรพงศ์)