⧜⧜ บัญชีผู้เข้าใช้งาน ⧜⧜

 

 
อีเมลล์มหาวิทยาลัย (Microsoft Office 365 for Education) 
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา@live.mcru.ac.th
รหัสผ่าน (Password)  :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์สำรอง สำหรับการรีเซตรหัสผ่านด้วยตนเอง

 
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ (Username)  : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล@live.mcru.ac.th
รหัสผ่าน (Password) :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์สำรอง สำหรับการรีเซตรหัสผ่านด้วยตนเอง

 

 
อีเมลล์มหาวิทยาลัย (Google Apps for Education)
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา@mcru.ac.th
รหัสผ่าน (Password)  :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์สำรอง สำหรับการรีเซตรหัสผ่านด้วยตนเอง
 
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ (Username)  : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล@mcru.ac.th
รหัสผ่าน (Password) :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์สำรอง สำหรับการรีเซตรหัสผ่านด้วยตนเอง

 

 
ระบบพิสูจน์ตัวตน การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
        ระบบพิสูจน์ตัวตนเปิดใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 90 วัน เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
        ผู้ใช้งานจะต้องมีชื่อบัญชีผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ)เป็นผู้กำหนดให้ จึงจะสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ และห้ามผู้ใช้งานนำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อมูลเท็จ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ (การใช้งานทั้งหมดจะถูกเก็บ Log ตามกฏหมาย)
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน (Password)  :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
 
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์/บุคลากร
ชื่อผู้ใช้ (Username)  : ชื่อภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรสามตัวแรกของนามสกุล
รหัสผ่าน (Password) :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

 

 
ระบบสารสนเทศนักศึกษา
⚉ บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้ (Username)   : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน (Password)  :
รหัสผ่านตั้งต้นที่กำหนดเมื่อขอใช้งานครั้งแรก

รหัสผ่าน (Password) เป็นเพียงรหัสตั้งต้นเท่านั้น หลังจากลงชื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งแรกแล้วแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านทันที