โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Word, Excel, Power Point )"

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Word, Excel, Power Point )" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ที่จำเป็นในการนำไปใช้งานในการทำงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อใช้ในการเรียน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
วิทยากรโดย นางสาวภคภัทร เพิ่มพูล , นางสาวยุพดี ฉิมอ่อง
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th