บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บุคคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมวิธีการประเมิน ปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (National Cybersecurity Rating Index: NCRI) ณ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกรอบ หลักเกณฑ์ เครื่องมือ วิธีการประเมิน การปรับปรุง และสร้างความสอดคล้องด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยดัชนีวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรน้อย ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปวิเคราะห์ประสิทธิผลของกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และทราบจุดอ่อนรวมถึงมาตรการควบคุมที่ควรให้ความสำคัญ โดยมีแนวทางในการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมขององค์กรและกลุ่มหน่วยงานของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการปรับปรุงที่วัดผลได้
ทั้งนี้ จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ