โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย : เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน"

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย : เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สามารถสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานจริงได้ และบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
        วิทยากรโดย นายชาญวิทย์ ดวงบุผา , นายนันทวิทย์ เดชเดชะสุนันท์
 
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th