คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

          คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
          พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯ โปรดแจ้งเบาะแสมาที่
          1. สายตรงอธิการบดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          2. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1067
          3. งานบริหาร สำนักวิทยบริการฯ เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1600