งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 | เวลา 09:00-10:30 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดอบรมเรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร

✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿--✿
📲📚สามารถยืมออนไลน์ได้ที่
📲📚บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536ต่อ 1602
🌃หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณารักษ์ ชั้น1อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)