กิจกรรมสำนักฯ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2567 20 พฤษภาคม 2567 47
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2567 15 พฤษภาคม 2567 63
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2567 05 เมษายน 2567 243
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 มีนาคม 2567 312
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล 14 มีนาคม 2567 332
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE" 14 มีนาคม 2567 302
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" 07 มีนาคม 2567 352
การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2567 29 กุมภาพันธ์ 2567 380
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการใช้งาน Microsoft 365, Google Workspace, VPN and Cloud Service" 29 กุมภาพันธ์ 2567 365
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การพัฒนารูปแบบการนำเสนอ Infographic เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 22 กุมภาพันธ์ 2567 421