แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566”

                    ⭕️ วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ต.ค. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค. –ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 พ.ย. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️ ศิลปากร ปีที่ 65 ฉบับที่ 5 ก.ย. – ต.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️ วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565
                    ⭕️
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566” รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)