สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลหรือวันสำคัญตามประเพณีนิยม การแสดงความปรารถนาดีต่อกันขอให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์