ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด

-ร่าง-
ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      

                 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ ห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

                 ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอ สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ๑ ชุด 

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๑๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2567

รายละเอียด