การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2564

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพจึงได้จัดการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2564 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราว ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ