การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชมนาดชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวาระพิจารณา ดังนี้

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) พิจารณารายงานผลประเมินความพึงพอใจการบริการแบบดิจิทัล พิจารณารายงานการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567)