โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล • อบรมการใช้ฐานข้อมูล E-book • การเขียนบรรณานุกรม • การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ให้กับสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น6