โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง่ายๆ ด้วยตนเอง"

วันที่ 10 มกราคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ง่ายๆ ด้วยตนเอง" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าการใช้งาน การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ และการใช้งานเบื้องต้น สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 11 และการติดตั้งและการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2019 รวมไปถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย นายสมพร ชูศรี , นายปัญญา ธีระเสถียร
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/comcenterMCRU
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th