การประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567

          วันที่ 31 มกราคม 2567  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนัน เป็นประธานการประชุมสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2567 ในการติดตามและวางแผนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชมนาด ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ