โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 5"

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนดิจิทัล (ภายใต้โครงการชุมชนดิจิทัล (digital Community) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต /กิจกรรม 5 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับคนในชุมชน) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content รุ่นที่ 5" ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัลของนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ในการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาคนในชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นชุมชนดิจิทัลต่อไป
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในชุมชนท้องถิ่นให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Capcut สร้างและตัดต่อ VDO Content ที่สามารถใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์มือถือและในคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากวิธีการใช้งานเบื้องต้น การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Magic Tools , Text &Caption , Sound , Animation รวมถึงพื้นฐานด้านงานตัดต่อที่สำคัญ รูปแบบในการแสดงผล ความละเอียด ความนุ่มนวลในการแสดงผล รวมถึงเทคนิคการตัดต่อฟุตเทจ การแยกเสียง การใส่ลูกเล่นต่างๆ เพิ่มเข้าไปอีกด้วย และได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งาน CapCut อย่างง่าย ๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอใดๆ มาก่อนเลย โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก Workshop นี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อวิดีโอตามโจทย์ที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์, ผศ.ดร.วิลัยพร ไชยสิทธิ์, อาจารย์ ดร.สถาพร จะนุ และทีมงานพี่เลี้ยงด้านดิจิทัลให้กับชุมชนท้องถิ่น


#comcenterMCRU #comcenter #MCRU  #ศูนย์คอมพิวเตอร์  #ARIT
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : https://www.facebook.com/comcenterMCRU
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th