การประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีงบประมาณ 2566-2570  ณ ห้องประชุมชมนาด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ