โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

    วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 น. งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด) จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยาลัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix (OPAC) ให่แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม