สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

         วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสวมเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ บริเวณสนามฟุตบอลหอพักหญิงของมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และสนองพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วยังเป็นการดำเนินกิจกรรม เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย โดยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้พร้อมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 72 ต้น และจะร่วมกันดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้เจริญเติบโตงอกงาม เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยลดมลพิษ ทางอากาศ อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร