โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva"

       วันที่ 6 มีนาคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิกด้วย Canva รวมทั้งสามารถใช้งานโปรแกรม Canva ออกแบบผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของการใช้งานและสามารถพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเริ่มจากวิธีการใช้งานเบื้องต้น การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพที่มีใน Canva ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อเป็นการทดสอบการใช้งาน Canva อย่างง่าย ๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก Workshop นี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Canva ตามโจทย์ที่กำหนดได้เป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      
       วิทยากรโดย นางสาวสมฤทัย กลัดแก้ว , นางสาวภคภัทร เพิ่มพูล

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LINE Official : ค้นหาไอดี @165yqrkx หรือ URL : https://lin.ee/y3qvXqo
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th