ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2565 ณ ห้องประชุมชมนาดชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน / การพิจารณาผลประเมินความพึงพอใจการบริการแบบดิจิทัล / การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2565