งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ

วันที่ 20 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale-Ebook และการเขียนบรรณานุกรมสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการสืบค้นให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง