ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียน การสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

         ตามประกาศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ชุด ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น 

         ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เพร์เฟไดแล็กติก จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๓

รายละเอียด