งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks และอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล Gale ebooks และอบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยากรบรรยาย โดยงานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ประสานงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช จินดาสกุลยนต์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 11 ท่าน เข่าร่วมอบรม

สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ ได้ที่ ฐานข้อมูลออนไลน์

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดตามที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ