โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE"

        วันที่ 13 มีนาคม 2567 งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือนด้วย Server Virtualization : Proxmox VE ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การสร้างและรัน VM บนระบบ การปรับแต่งการใช้งานในรูปแบบคลัสเตอร์ การทำ Live Migration การขยายระบบในแบบ Hyper Converged Infrastructure การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        วิทยากรโดย นายชลธิศ โพธิประภา , นายปัญญา ธีระเสถียร

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LINE Official : ค้นหาไอดี @165yqrkx หรือ URL : https://lin.ee/y3qvXqo
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th