โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนสอนแบบดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

         วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนสอนแบบดิจิทัล ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย นางสาว ปิรัณญ์ศิริ ปลิปลื้มโอฐ ผู้อำนวนการโรงเรียน โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ให้การตอนรับ และทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้กับคณะครูโรงเรียนภาคีเครือข่ายร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยตามแผนการขับเคลื่อน โครงการ ปีงบประมาณ 2567 มีโรงเรียนภาคีเครื่อข่าย 5 โรงเรียนในเขต อำเภอจอมบึง และอำเภอปากท่อ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น

----------------------------------
☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536ต่อ 1606
----------------------------------