แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนสิงหาคม 2565”

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

                    ⭕️ วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2565
                    ⭕️ วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง
                    ⭕️ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
                    ⭕️ วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 68 เมษายน – มิถุนายน 2565
                    ⭕️ THNMMASAT REVIEW Vol. 25 No. 1 January – June 2022

                    แนะนำวารสารน่าอ่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2565รายละเอียด
                    📞ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)