งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-bookฯ

วันที่ 15 ธ.ค 65 งานพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าให้คำแนะนำบริการเชิงรุกในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรมสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการสืบค้นให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง