โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์