สำนักวิทยบริการฯ ขอขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา

              สำนักวิทยบริการฯ ขอขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา ได้ที่ Link : https://l.uni.net.th             
              เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบย่อลิงก์ที่มีความน่าเชื่อถือ , สร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้

--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
เว็บไซต์ : https://arit.mcru.ac.th
โทรศัพท์ : 📞 0 3272 0536-9 ต่อ 1200
อีเมล์ : 📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบบริการออนไลน์ : https://maintain.mcru.ac.th

  คู่มือการใช้งานระบบย่อลิงค์
  รายละเอียด