มหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่สัมพันธ์กับสื่อeDLTV

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ที่สัมพันธ์กับสื่อ eDLTV ณ ทรีธารา รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมพิธี ผศ.ซึ่งศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้อัจฉริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สัมพันธ์กับสื่อ (DLTV) เพื่อได้รูปแบบของกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สัมพันธ์กับสื่อ (DLTV) จำนวน 1 รูปแบบ ทั้งนี้มีผศ. ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ์ ผศ.ดร.จรรยา พรหมเฉลิม และผศ.ณิชากร ปทุมรังสรรค์เป็นวิทยากรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับศึกษานิเทศน์ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรีเขต1และเขต 2 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะมหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อดีวีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สัมพันธ์กับสื่อ (DLTV) เพื่อนำไปผลิตสื่อวีดีทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ ที่มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูล หรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหาประยุกต์ใช้ได้ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก